Posted by on 8 września 2019

Zlecenia dają jednak nie inwestorzy bezpośredni, ale ministerstwa, zjednoczenia, właściwe wydziały prezydiów rad narodowych i centrale spółdzielcze. Zmiana ta ma na celu przeniesienie ośrodka dyspozycji do instytucji zwierzchnich, orientujących się w aktualnych możliwościach finansowych. Przedsiębiorstwa budowlane i budowlano-montażowe działają zazwyczaj na ograniczonym terenie (czasami na jednym placu budowy), a przedsiębiorstwa montażowe i instalacyjne na większych terenach. Struktura organizacyjna budowy musi być ściśle powiązana ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa budowlanego. W zasadzie struktura organizacyjna budowy wskazuje komórki (stanowiska) funkcjonalne, lokalizowane przy kierowniku budowy oraz stanowiska robocze, tzw. liniowe, lokalizowane bezpośrednio na budowie. Przykład schematu organizacyjnego małej budowy . Stanowiska funkcjonalne, uwidocznione na schemacie są przeznaczone dla kierownika budowy, technika budowy oraz magazyniera , zaś liniowe – dla majstrów i brygadzistów. Kierownik budowy sprawuje jednoosobowe kierownictwo nad budowy całością budowy oraz nadzór nad pracą kierowników robót i koordynacją całości pracy na budowie oraz dysponuje wszystkimi środkami pozostawionymi mu przez zarząd przedsiębiorstwa. Ponadto kierownik budowy obowiązany jest kontrolować zgodność realizacji budowy pod względem technicznym i ekonomicznym z dokumentacją techniczno-kosztorysową, a po zakończeniu budowy dokonać rozliczenia. [podobne: bricoman jaworzno gazetka, bombkarnia, mrówka jaworzno ]

Powiązane tematy z artykułem: bombkarnia bricoman jaworzno gazetka mrówka jaworzno